Privacy policy

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, gaan wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onze Privacy Policy.

Van Holy Consulting B.V. nemen de persoonlijke levenssfeer van elk persoon zeer serieus. Dit geldt zowel voor onze werknemers en partners, maar ook niet te vergeten onze kandidaten en ZZP’ers. Vooral nu het verwerken van persoonsgegevens tot een kerntaak van onze dienstverlening behoort, worden de persoonsgegevens met een zo groots mogelijk zorgvuldigheid beveiligd en behandeld. Wij verzorgen trainingen binnen onze organisatie om dit te waarborgen.

Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Van Holy Consulting B.V., gevestigd aan de Blekerssingel 16, 2806 AA te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, hierna benoemd als Van Holy Consulting

Voor vragen kunt u mailen naar info@vanholyconsulting.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van Holy Consulting verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Details over uw salaris, pensioenen en voordeelregelingen
 • IP-adres
 • CV
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

In het geval dat u een ZZP’er bent:

 • Persoonsgegevens vanuit een KvK uittreksel
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Holy Consulting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Werkvergunning
 • Pre-employment screening (PES)
 • Verklaring omtrent goed gedrag (VOG)
 • Verklaring geen Bezwaar (VGB)
 • Ziekteverlof

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Van Holy Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, u kunt zich hiervoor aanmelden of afmelden
 • Om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te kunnen stemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en aan te bieden
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Om contractuele verplichtingen te handhaven, bijvoorbeeld onze Algemene Voorwaarden, de inhoud van een arbeidscontract, etc.
 • Van Holy Consulting volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Van Holy Consulting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Kandidaten/ZZP’ers: Om een op u toegespitste dienst te kunnen verlenen heeft Van Holy Consulting specifieke informatie over u nodig. Deze stelt ons in staat om u te voorzien van de beste mogelijkheden en dit bespaart tijd omdat u geen informatie over banen en diensten, die voor u niet relevant zijn, hoeft te ontvangen.

Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen. Welke wijze u kiest hangt af van wat u het beste past. Dit zou kunnen zijn:

 • Het achterlaten van uw gegevens op de website van Van Holy Consulting of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces.
 • Het achterlaten van een geprint cv op het kantoor van Van Holy Consulting of tijdens een beurs of ander evenement.
 • Het mailen van uw cv aan één van onze consultants.
 • Het solliciteren op vacatures via een jobsite, die vervolgens uw cv doorstuurt naar Van Holy Consulting;
 • Invoeren van uw persoonlijke details op een account of
 • Via social media, jobsites of andere openbare sites, zoals Linkedin, Monsterboard, uw eigen website, ect., dit doen wij zowel direct als indirect

Opdrachtgevers: Wij hebben een gezamenlijk doel met onze opdrachtgevers. Het zorgen dat u het best mogelijke personeel voor uw organisatie heeft. We ontvangen op twee manieren gegevens van u:

 • Waar u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of
 • Indien we contact met u opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, of meer in het algemeen door middel van de netwerkactiviteiten van onze consultants.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Holy Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren uw gegevens aan de hand van het contact dat u met ons heeft gehad:

 • Mochten wij uw persoonsgegevens indirect hebben verkregen (dus zonder dat u ze zelf aan ons heeft verstrekt), dan hanteren wij een bewaartermijn van 4 weken om contact met u op te nemen ten behoeve van onze doelen.
 • Indien u geen akkoord geeft voor het gebruik van uw gegevens, verwijderen wij deze binnen 4 weken.
 • In het geval dat wij contact met u hebben gehad ten behoeve van onze dienstverlening en u geen account van Van Holy Consulting heeft verkregen, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien wij minimaal 2 jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden.
 • Indien u een account van Van Holy Consulting heeft verkregen, behouden wij uw gegevens totdat u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen. Wij bewaren uw gegevens om uw account in stand te houden. U kunt via uw account een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen.
 • Mocht u via Van Holy Consulting gesolliciteerd hebben bij onze cliënten en u dient een verzoek voor verwijdering in, zal Van Holy Consulting uw gegevens maximaal 1 jaar bewaren, afhankelijk van contractuele verplichtingen en/of bescherming van de relatie tussen u en cliënt.
 • Bijzondere persoonsgegevens worden aan de hand van wettelijke bepalingen en richtlijnen bewaard en deze gegevens worden opgeslagen in een versleutelde omgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Holy Consulting neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Holy Consulting) betrokken is. Van Holy Consulting maakt gebruik van een CRM-systeem dat kandidaten aan openstaande vacatures koppelt, maar dit geeft geen doorslag voor onze medewerkers om besluiten te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

S Van Holy Consulting verstrekt persoonsgegevens aan derden en met name aan onze partners. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Verder verstrekt Van Holy Consulting persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Holy Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@vanholyconsulting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Van Holy Consulting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast wil Van Holy Consulting u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Holy Consulting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Holy Consulting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Holy Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw consultant of mail naar info@vanholyconsulting.nl

Wijzigingen

Van Holy Consulting kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Policy. De meest actuele versie is ten allen tijden in te zien op de onze website. Deze versie is opgesteld in juli 2022.